Bacaan Salam Dalam Shalat

Februari 26, 2021

Bacaan Salam Dalam Shalat Menurut Ulama Fiqh Madzhab Imam Syafi‛i

Tinjauan Pustaka

1). Kitab Safinah al-Najā Hal 62 (Syaikh Salim bin Samir al-Hadhrami) & Kitab Kasyifah al-Sajā (Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani)

فَصْلٌ
أَقَلُّ السَّلَامِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ
تَشْدِيْدُ السَّلَامِ عَلَى السِّيْنِ
 Fashl - Minimalnya Bacaan Salam Dalam Shalat Adalah
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ
Tasydidnya اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ terdapat di atas huruf س

Daftar Pustaka

al-Hadhrami, Syekh Salim bin Samir. Safinah al-Najā Hal 62
al-Bantani, Syaikh Muhammad Nawawi. Kasyifah al-Sajā.

Artikel Paling Relevan

Comments


EmoticonEmoticon